Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

Основні завдання груп продовженого дняОсновними завданнями групи продовженого дня є:
 - організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках; 
- створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 - організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;
 - організація дозвілля учнів;
 - формування в учнів ціннісних орієнтацій;
 - здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;
 - виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
 - надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

Порядок відкриття та комплектування груп продовженого дня

Порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності встановлюєПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121.

Підставою для організації роботи групи продовженого дня є:

- необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють;

- необхідна матеріально-технічна база;

-умови для організації денного відпочинку (сну) першокласників;

- можливості для організації харчування у залежності від тривалості перебування учнів у групі продовженого дня;

- наказ директора навчального закладу;

- погодження місцевого органу управління освітою.

Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових групп. Наповненість групи продовженого дня не повинна бути більшою 30 учнів.

Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
 Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

Документація ГПД

1. Режим групи продовженого дня (затверджений директором).

2. Календарно-тематичний план.

3. План вихователя (щоденний).

4. Журнал ГПД.

5. Зошит щодо наступності роботи вчителя і вихователя.

Режим групи продовженого дня

Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за­лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­ти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:

- відповідність режиму віковим особливостям школярів;

- педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;

- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

 Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:
 1) організацію:
 прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів);
 харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
 суспільно-корисної праці;
 денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;
 2) виконання домашніх завдань (самопідготовка) для учнів другого классу тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин, четвертого класу - одна година 30 хвилин;
 3) проведення:
 виховної години;
 спортивно-оздоровчих занять для учнів першого классу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин;

занять за інтересами, у гуртках, секціях.

Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно­го та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку орга­нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них (від­повідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи.

Планування роботи вихователя групи продовженого дня

Одним із головних чинників активізації позакласної, позаурочної виховної роботи в групах продовженого дня має стати глибоко продумана система її планування вихователями. Планування включає в себе два види планів: календарно-тематичне планування і щоденне планування.

Календарно-тематичне планування вихователів складаються на період, визначений педагогічним колективом, у довільній формі і узгоджуються з заступником директора з навчально-виховної роботи. Плани мають бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов’язково мають бути виконаними і які можна контролювати.

Перспективний план виховної роботи вихователя групи продовженого дня передбачає:

- концентрацію знань, умінь і практичних навичок вихователя у виборі засобів виховної роботи;

- вибір оптимальних шляхів для найбільш повного виконання своїх посадових обов’язків;

- можливість проведення змістовного контролю за виконанням обов’язків вихователя адміністрацією школи;

- планування та організацію різних видів виховної роботи, спрямованих на колектив та особистість учня.

Перспективний план можна складати за такими розділами:

- аналіз роботи ГПД за минулий рік;

- мета та завдання на наступний рік;

- основні напрями діяльності ГПД;

- заходи з охорони здоров'я та фізичного розвитку дитини;

- індивідуальна робота з учнями;

- робота з батьками.

Важливою складовою частиною плану роботи вихователя є вступна частина. Приступаючи до її написання, вихователь повинен знати і враховувати індивідуальні можливості учнів, слабкі й сильні сторони учнівського колективу. В цьому розділі глибоко аналізується результативність роботи вихователя за минулий рік, розкриваються як позитивні, так і негативні тенденції виконання поставлених завдань, причини прорахунків. В стислій формі проводиться аналіз рівня вихованості колективу групи, окремих учнів.

З урахуванням стану розвитку учнівського колективу, бачення перспективи його розвитку вихователем ставляться конкретні завдання на наступний рік роботи, які поділяються на три групи:

. виховні завдання;

. пізнавальні завдання;

. завдання по згуртуванню колективу учнів.

Розділ організації духовного розвитку дітей передбачає планування екскурсій, прогулянок, конкурсів, виставок, свят, ранків, культпоходів, бібліотечних годин, трудових десантів, уроків гарної поведінки, зустрічей з цікавими людьми, змагань, обрядових свят, днів іменинника, бесід, клубних годин, гурткової роботи.

У розділі “Робота з батьками, індивідуальна робота з дітьми”, планується проведення тематичних батьківських зборів, лекцій, бесід, прес-конференцій “Ми і наші діти”, усних журналів, днів (тижнів) відкритих дверей, диспутів, зустрічей за “круглим столом”, конференцій по обміну досвідом сімейного виховання, вечорів запитань і відповідей, консультацій (групових, індивідуальних), відкритих заходів для батьків, виставок: “Світ захоплень моєї сім'ї”, “Сімейна кулінарія”, декоративно-вжиткової творчості сімей, сімейних альбомів, колекцій, конкурсів: “Ну-мо, тата”, “Ну-мо, мами”, “Тато, мама і я бережлива сім'я”, “Зоряний час”; концертів: “Співочі сім'ї”, “Візьми гітару”, Днів батька і мами тощо.

Таким чином, у цих розділах вихователь планує такі виховні заходи, які дають йому можливість ефективного виконання поставлених перед собою виховних, пізнавальних завдань і завдань по згуртуванню колективу учнів.

Такий підхід до планування роботи дає можливість вихователю бачити перспективу розвитку учнівського колективу і кожної дитини, глибоко аналізувати окремі прорахунки в роботі, здійснювати дійовий самоконтроль за своєю діяльністю.

У вимогах до щоденного планування вихователя слід дотримуватися вимог щодо поурочних планів-конспектів вчителів. Вихователь в кожному запланованому заході повинен зазначати мету, обладнання, форми діяльності учнів; повинен передбачати індивідуальну і диференційовану роботу в підготовці і проведенні заходів, базуючись на продовженні навчальної, розвиваючої і виховної роботи . Щоденне планування може містити сценарії виховних заходів, комплекси вправ, опис ігор.

• пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на заняттях i в позаурочному спiлкуваннi;

• виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей похилого вiку; формувати найкращi моральнi якостi;

• надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру;

• прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi.

Сприяти вихованню інтересу до навчання, щоб кожен учень відчував радість від своїх навчальних та особистих досягнень, інтерес до нових знань, а для цього навчально-виховний процес в групі продовженого дня будувати на засадах особистісно зорієнтованого підходу до вихованців.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. N 1121
ПОЛОЖЕННЯ
про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу
 1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності (далі - група продовженого дня).
 2. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законами України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням.
 3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності -за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством.
 4. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загально-освітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 3 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).
 5. Основними завданнями групи продовженого дня є:
 організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;
 створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;
 організація дозвілля учнів;
 формування в учнів ціннісних орієнтацій;
 здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;
 виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
 надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.
 6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні, вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту.
 Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"), статутом загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.
 7. Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності - за погодженням із засновником (власником).
 8. Група продовженого дня утворюється за наявності: 
необхідної навчально- матеріальної бази;
 умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
 умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних. правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
 9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно з наказами МОН.
 10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.
 11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням.
 12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються

Кiлькiсть переглядiв: 36

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.